Bantoanon Culture, Literature, Music and Arts

Culture

Literature

Poems

Music

Arts

MUSIC

Most of the Bantoanon songs are actually translations of known Filipino or English Songs. Some others have borrowed tunes. There are, however, a few original compositions. In Mutda, the anthology, Bantoanon songs were also included. Take a look at some of them.

(The book is available at P 100.00 a copy. 
Contact rayabrayab@yahoo.com.)

Bantoon, Banwang Pinalangga
(Filamer Fegalan)

It kag ika’y ging-anak, sa lugar nak mabato 
Bantoon ka pangayan, imaw’t imo gingmukyatan
Nagsosolong isla sa tunga’t kalalawran
Imaw’t naging pugar ag imaw’t istaran

Naglipas ka panahon, adlaw ay nagligar
Pananamggo’t Bantoanon, paraisong lugar
Pag-aray it anak, imaw’t naging hangar
Hirap, pagtitiis, karamay ay rasay.

Korus:
Bantoon, Bantoon, banwang pinalangga
Bantoon, Bantoon, lugar nak masadya
Bantoon, Bantoon, ikaw’t amo hanrom
Pamilyang Bantoanon, pisan sa Balik Banton

Hangin nak amihan sa pangpang rumayagan
Hirap ag pag-antos sa kabuhi’y naranasan
Bakadan it kalooy, aga’y nasimyatan
Huni’t mga yanggam sa kabukira’y narurunggan

(Ulia ka Korus, 3 beses)

Kali it nagraog nak komposisyon sa “Balik-Pamilyang Bantoanon Family Choral Contest”

 

Ako’y Usang Pispis
(Julian Faderon)

Ako’y usang pispis nak makaluluoy
Nahuyog sa pugar sa sanga it kahoy
Tinikraga’y ragat ako’y rangoy-rangoy
Yumos sa kasakit, kaluluway nayuyum-oy.

Pagtiis ay hirap mga pagkapan-kapan
Ka suyog ay papiliw sa habig it pangpang
Suyog ay narugang sa ak kahirapan
Pispis ay anor-anor sa tunga it kalalawran

Ano arang buhaton mga pagkapan-kapan
Uya’t makaghaw-as sa bayor it amihan
Mga panambitan, “Hariin ka Nanay”
Bakadan it kalooy kaling pobreng
Kayawasan.

 

Imo Pa Baga Natatanraan?

Imo pa baga natatanraan
Kag kita’y mga anak pa?
Perming idamo sa karsada
Ag ikaw ak ging-away pa.
Ikaw ay nahangit
Ikaw ay nalisor
Ag ikaw ay pumalipor
Sa yudo it bayay
Sa habig it kuray
Ag roto ikaw gitibaw.


Sa Ako Pananamgo
(Nathaniel Musico)

Usang tungang gab-I
Ak nagpananamgo, ako ay asa ragat pamaruto
Solo ka ak karga, usang buyak kuno
Ka kolor ay rosas kabubangyo

Sa ida kabangyo, ako gingharuan
Ako sinapopo sa ak rughan
Kato yake’y anghel, sa langit gumikan
Ginghuyog sa akong idamoan

Rotong pananamgo, ako’y nakabati
Sa mahimbing nakong katyugon
Bumangon it ragli, ang panghilikitahon
Pananamgo yake’y panolipon.

Lumipas nak gab-i, ako’y nagpamasyal
Sa mayadong banwa’t ginharian
Mahadag ka buyan, ako namuyatan
Magandang rayaga sa ingkuran.

Sa ida kaganda, ay ak ginsuoran
Tibok it ak puso’y bisayahan
Kato yake’y bato, nak nagtutuparan
Pang-aliw sa ako kalungkutan

Rutong pananamgo, nakong sari-sari
Ako’y napaguya it ausa
Yaki katong tanan, waya kapuslanan
Bunga yang it ako kapilayan.


Soltero Nak Bantoanon
(Cleto Forjes)

Ako’y soltero nak sa Banton tubo
Pobre sa kwarta mayaman ka ak puso
Sa kasadya ay naguya
Nayuha sa kasubo, naantos it
Hirap nak tao sa ako.

Korus:

Sa hardin it paghigugmaan
Kaling ako puso ay pusong uliran
Ka sumpa nak ako mitlang
Sumpa nak hanuyos
Hanggang kamatayan.

 

 

Bayay Namo
(Salin it “Bahay Kubo” ni Quirino Ferranco)

Bayay namo maski salong
Bugana sa utan, sarin-saring tangkon
Inggwa kami’t ubi ag ragkong kamote
Balinghoy, singapor, apali

Giyabon, margoso, pati kyabasa
Inggwa’t mga bago, maramong mustasa
Kamansi, kamatis, yasuna ag yud-a
Sa palibo ay ragkong kapada.

 

Bukir Nak Bantog
(Salin ni C. Formadero)


Inggwa pa baga it maraog
Sa ang bukir nak bantog
Maramong isra ag itlog
Nak pulos kabubusog
Sa utan man ay sagana
Ginhawa ay nasawa
Sa pangabuhia’y bugana ityang gitataba.
Tagabukir kami nak nagkakanta’t kali
Bayay namo’y kubos nak nupay api
Bukir nak mabato ugaling kawiwili
Adlaw ag gab-i masadya kami
Higit pa reli.

 

 

Ciribiribin
(Salin ni Ildefonso F. Musico)

Hinigugma’t pusong tunay
Buyak nak pinalangga
Pugar it gintong Kalipay
Mutda nak sakdal ganda
Indi ka ak malimutan
Ikaw yang it ak rumrom
Ikaw ay iwag timaan
Sa gabi nak maruyom;
Hinigugma, Ciribiribin,
Ciribiribin, ka pagrumrom
Sa imo ay waya limbong
Ciribiribin, hanggang riin
Ka pagpas-an it kabuyong
Ciribiribin, Ciribiribin,
Ciribiribin, hanggang yubong.

 

Ka Ang Banwa
(Salin it “My Native Land” ni Juan Famadico)

Sa bandang amihanan
It isla nak Simara
Ay inro makikita
Usang mabatong isla
Ka ngayan ay Bantoon
Abunda sa sig-angon
Bukir ay mataas
Raga’y nag-aas-as
Baktason ay mabato
Abunda sa rikudo
Kubliha’t mga lanson
Ay indi gikuyangon
Banwa’t matiniison
Bihira magkagutom
Imaw kina’t amo banwa
Banwa’t Bantoon.
Kali nak amo banwa
Sa kayamana’y pobre
Pero sa pangabuhi
Ka tawo’y buko huli,
Duro nak pagkatangkon
Singgapor ag kamote
Imaw gingkakaon
Sa adlaw ag gab-i
Kung panahong tig-ani
Kami’y napanganihan
Ag ka amo payay
Amo gingpipin-an
Kina’y ang inagamit
Kung tangkoney ay waya
Imaw kina’t patikang
Sa pagpangabuhi.

 

Ginlimutan
(Salin it “Bakya Mo Neneng” ni Antonio Fegalan)

O hinigugma, imo ginlimutan
Matam-is nak “oho”, kalipay it rughan
Mga pasalig, hanggang kamatayan
Bug-os nak kalipay, ato maaguman.

Mauno ako, kung imo isikway
Yuyubngang mayamig, ay imaw it ak kalipay
Tun-og sa gab-iy, yuha it kabuyong
Silak sa umaga’y, sa imo’y ak hidom.

Sa ako yuyubngan, buyak ay gintanom
Bilin nakong tunay, sa imo pagrumrom
Bunyagi it yuha, sa ako’y pabayon
Hanromanan it kalipay, nak wagas sa pakig-unong.

 

Hinigugmang Banwa
(Salin it “The Land I Love” ni James Fabicon)

Sa hampig subatan
Maidlap nak buyawan
Wagit-wagit nak isla
Ruto at makikita
Sa ida gibahan, mga kakahuyan
Ay puntok-puntok, naghihilira nak tanan
Sa ida rugha’y rana,
Maadong binuhatan it mga bayani
Sa dalisdisan
Ay mga kabuyakan
Hinigugmang ak banwa
Kutob it puso
Namong tanan ay sa imo.

 

Sa Kabukiran
(Salin ni C. Formadero)

Sa kabukiran waya kalisoran
Sa tanang adlaw ay kasadyahan
Ka mga tanom kung ato masran
Matigsong tanan sa inra tinrugan
Mga kayanggama’y nagkakantahan
Kabali-bali panimatian
O kami reli’y pulos masadya
Waya’t paghirap perming ginhawa.

Sa kabukiran waya kalisoran
Sa tanang adlaw ay kasadyahan
Ka mga tawo’y naghihigugmaan
Nagbibinuligan ag sinunran
Mayamig nak simoy hanging amihan
Ay nahinghing sa karahonan
It kakahoyan ag kakwadanan
Sa sapa’y tubing nagrarayagan
Tin-aw ay mapapanalaminan

 

Sa Pagpamusiag
(Salin it “Bukang liwayway” ni James Fabicon)

Kakwadanan sa bukir, sa hangi’y palir-palir
Kayanggaman sa bungkag, ka huni ay pambihag
Kabuyakan sa libor, hilig-hilig matuor
Sinra ay naghuhuyat, it kina-umaganhon

Pagkasadya sa bukir, sa pagsubat it adlaw
Mga tawong mahugor, ay nagpapaninanom
Maramo nak balinghoy, singgapor ag kinusoy
Kami ay pagkasadya sa pag-abot it aga.

Rayaga nak maganda, hidom-hidom ra sida
Nupay usang prinsesa, ngiti ay pangbihira
Ka ida kabubut-on, rayagan Bantoanon
Sa pagabot it aga, sida ay pagkasadya.

Rayagang Bantoanon
(Salin it “Dalagang Filipina” ni Cleto Forjes)

Ka rayagang Bantoanon
Ay sarang nak at purihon
Kung sa ganda ay talaga rang matahom
Iwag it ak puso nak asa maruyom
Maging sa ugali, maging sa kahugor
Masipag, maliksi, sa sugo’y masunor
Malinas magbuhat, mahugor maghaboy
Sa tanan nak tawo’y matahor.

Korus:

Bituong masiga, makislap
Sa langit it banwang Pilipinas
Ka guya ay tambay sa hirap
It pusong ginhawa ka hanap
Sa langit-langita’t Bantoon
Ay imaw ak talang matahom
Imaw kina’t rayagang Bantoanon
Nak sarang pugayan ag sarang at purihon.

Ramona
(Salin ni Osana Musico)

Ramona, idlap it tala sa aga
Ka buyan bihag it ing mga mata
Ka imo katam-is
Imaw’t kanta’t mga pispis
Mga karahunan
Imaw’t hinghing ka ing ngayan
Ramona bugtong nakong pananamgo
Mainam nak gintaw’t paghigugma
Masilakan man yamang it hidom nimo
Ramona, oh ak palangga.

 

ORIHINAL NAK KOMPOSISYON

 • Bantoon, Banwang Pinalangga

 • Ako’y Usang Pispis

 • Imo Pa Baga Natatanraan?

 • Sa Ako Pananamgo

 • Soltero Nak Bantoanon

 

GINGBINANTOANONG MGA KANTA

 • Bayay Namo

 • Baydoha’t Kasabay

 • Bukir Nak Bantog

 • Ciribiribin

 • Ka Ang Banwa

 • Kitang Tanan Ay Magsadya

 • Kita Ay Magsadya

 • Ginlimutan

 • Hinigugmang Banwa

 • Maadong Abot

 • Maestro

 • Magkalipay Kita

 • Pag-abebar

 • Sa Ang Salong

 • Sa Kabukiran

 • Sa Pagpamusiag

 • Ramona

 • Rayagang Bantoanon

 

 

 

About Banton Barangays Tourist Information Festivals and Events News and Views (Silak) Banton 2003 Projects
Guestbook Yahoogroup Contact Us Links

Hits

 3418705

Copyright (c) 2004-2017, All rights reserved Powered by a * Yagting Web Service Provider